REGULAMIN SERWISU VOD SEKTOR 3.0

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Serwis VOD Sektor 3.0 to usługa dostępu do bezpłatnych treści w formie materiałów wideo.

1.2 Usługa świadczona jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91, w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie – Sektor 3.0. Grantodawcą Programu Sektor 3.0 jest Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

1.3. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

1.5. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

1.6. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://vod.sektor3-0.pl/regulamin.pdf, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie. 

2. Definicje 

2.1. Serwis – serwis VOD Sektor 3.0, system internetowy vod.pl znajdujący się pod adresem internetowym https://vod.sektor3-0.pl/, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Usługodawcy, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

2.2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy pn. „VOD Sektor 3.0” (zlokalizowany pod adresem internetowym https://vod.sektor3-0.pl/ oraz jego rozwinięciami), którym jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91.

2.3. Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

2.4. Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: https://sektor3-0.pl/polityka-prywatnosci/

2.5. Regulamin – niniejszy regulamin VOD Sektor 3.0.

2.6.Urządzenie – Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y.

2.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, posiadająca Konto.

2.8. Materiał – każda treść udostępniana przez Administratora w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.

2.9. Usługi – dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, Konta Użytkownika, Newsletter lub inne.

3. Zasady korzystania z VOD Sektor 3.0.

3.1. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez stronę internetową https://vod.sektor3-0.pl/. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta jest konieczne do celów autoryzacji. 

3.2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym: 

a) podanie adresu email, 

b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry, 

c) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji Usług, 

d) akceptację Regulaminu Serwisu. 

3.3. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgoda ta ma charakter opcjonalny i nie warunkuje rejestracji w Serwisie.

3.4. Akceptacja Regulaminu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy o dostęp do Usług.

3.5. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany, przez siebie przy rejestracji, adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie.

3.6. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Administratora. 

3.7. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne. 

3.8. Administrator ma prawo zablokować dostęp do usług Użytkownikowi, który: 

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, 

b) narusza prawo lub postanowienia Regulaminu. 

3.9. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi Materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania. 

4. Zasady świadczenia Usługi 

4.1 Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, Mac OSX 10.12 lub wyższej za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome 64.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 58.0 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików “cookies” i JavaScript .

4.2 Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 7.0 lub Android 4.03.

4.3 Dostęp do Serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s. 

4.4 Administrator dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem https://vod.sektor3-0.pl/ było poprawne. Jednakże Administrator nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na kontakt@sektor3-0.pl

5. Zmiany Regulaminu 

5.1 Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. 

5.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z serwisu. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności.

Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików. Pamiętaj, że zmiana może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji.